Kiến thức làm đẹp

Nụ cười ảnh hưởng như thế nào đến thẩm mỹ khuôn mặt

Serum vitamin c trắng da công nghệ nhật

Yêu tổ đẹp cửa khuôn mặt là do nụ cười:
Tác giả Aboucaya đã làm những thí nghiệm căn bản bằng cách lồng những nụ cười lên nhau để tìm ra yếu tô thẩm mỹ của khuôn mặt. Trên bức ảnh chụp thẳng mặt, đầu ở vị trí bình thường của một người với nụ cười răng – môi rõ ràng, đầy đủ, được chồng lên nụ cười khác, cùng một khuôn cách như nhau giữa các điểm mép, ta sẽ thấy cùng những nét như nhau nhưng cách biếu hiện thay đổi hoàn toàn.
Dĩ nhiên các nét đều đóng góp vào nụ cười của khuôn mặt, nhưng chúng chỉ là những yếu tô trung lẠp mà cái đẹp thay đổi tùy theo thẩm mỹ của nụ cưùi răng – môi. Chính nụ cưòi này là điểm chủ trì nổi bật của nét mặt. Như vậy có bao nhiêu nụ cười chồng lên nhau là có bây nhiêu nét mặt khác nhau của cùng một bức ảnh, và có bấy nhiêu sắc đẹp khác nhau. Thí nghiệm này cho thấy cái ưu thê tuyệt đối của nụ cười răng – môi đối với nụ cuời chung của khuôn mặt và sự biểu cảm của các đương nét cũng như đối với thẩm mỹ của khuôn mặt mà nó đóng vai trò chủ chôt. Từ những quan sát trên nguòi ta suy ra nhũng định luật của nụ cưòi như sau:
1. Nụ cười chung của khuôn mặt bị chi phối và phụ thuộc về tính thẩm mỹ và chất lượng của nó vào nụ cười răng – môi.
2. Nụ cười răng – môi la biểu hiện chính của gưong mặt; nó là nhạc trưởng của sự thẩm mỹ của các đưòmg nét vốn có tính trung lập trên gưong mặt. Khi ta cười, chính nụ cười răng – môi này truyền cho các điròng nét ấy những ưu điểm hay khuyết điểm. Nụ cưòi răng – môi chi phôi và chủ trì sắc đẹp của mặt.
3. Sắc đẹp và nụ cưòi răng – môi hồa nhau làm một, nụ cười là sắc đẹp, sắc đẹp là nụ cưòi.
4. Bản thân guong mặt không xấu (ngoại trừ độ 5% có sự thiếu thẩm mỹ căn bản), sự xấu xí chỉ có trong nụ cười răng – môi xấu, bằng chứng là khi chồng lên một nụ cưòi răng – môi đẹp hon thì sự xấu xí đó sẽ tan biến đi.